Описание на проекта

Представяме си свят, в който младежите със зрителни увреждания се радват на същите възможности и качество на живота като хората с нормално зрение.
V.I.S.I.ON е консорциум обединяващ партньорски организации от България, Италия, Люксембург, Великобритания и Белгия в съвместно усилие – да се учат и да създават като една европейска общност.

Работейки съвместно, нашият консорциум разработва програма за обучение посредством театрални техники, целяща развиване на физическата и вербална увереност, създаване на аспирации и насърчаване на индивидуалните умения на младежите с увредено зрение.


V.I.S.I.ON създава учебен метод за “себеосъзнаване и възприемане на заобикалящата среда” от страна на деца с нарушено зрение посредством театрални техники и използване на взаимодействието между сцена, музика, звуци и контакт.
Ще организираме и проведем, както местни театрални уъркшопи в партньорските региони в Люксембург, Италия, България и Великобритания, така и международен уъркшоп, чрез събиране на всички участници в Палермо, Италия за едно споделено театрално преживяване!


За младите хора V.I.S.I.ON ще бъде забавление и нови приятелства, като проектът е отворен за всички. Нашите уъркшопи ще включат театрални игри, музика и двигателни упражнения. Няма да има никакъв натиск за вземане на участие в дейностите, всеки индивидуално ще решава кога и доколко да участва.

За да научите повече за проекта и за дейностите, които се предвиждат за вашия регион, моля свържете се с: zornitsastaneva@gmail.com

Приложение

По време на пилотното тестване в Палермо (първата среща там) ще бъде проведено кратко обучение на екипа, което ще включи практически дейности и работа с децата, редуващи се с дискусии и сесии „мозъчна атака”.

На базата на резултатите от предходните дейности, програма VISION ще бъде трансферирана по-широко. Методът ще бъде споделен с партньорите и с асоциирани организации (театри, училища и институции), за да бъде разпространен и тестван в различни реалности и страни.

Методът ще бъде тестван с група деца с нарушено зрение – 20 от България, 10 от Люксембург, поне 10 от Италия и 5 от Уелс – в рамките на едномесечен уъркшоп, който ще се провежда в дните от петък до неделя в продължение на 3 часа на ден, като ще включи заключителна седмица в Палермо. Планирането на уъркшопа логично ще съвпадне с ваканционно време, така че децата да могат да пътуват и да се насладят на международната част от уъркшопа в Палермо.

Последната седмица от международния уъркшоп, която ще събере децата в Палермо, ще бъде върховия момент от дейността – едно съвместно мулти-сетивно действие.

 

Главните дейности, включени в проекта, са както следва:


Включване на участници

В рамките на тази дейност партньорите ще идентифицират и включат целевите групи (както на деца с нарушения в зрението, така и експерти и обучители в сферата на театралното изкуство) и ще предприемат интервюиране с цел очертаване на основни потребности, които следва да се вземат предвид по време на изпълнението на проекта и подготовката на учебната програма.
Децата ще бъдат интервюирани също по отношение на езиковите им умения по английски.
Комуникация с родителите с цел дейностите по проекта да им бъдат разяснени и да бъде получено тяхното съгласие за включване на децата. .


Проучване и анализ на потребности и добри практики

С цел да съберем колкото е възможно повече емпирични опитни доказателства относно връзката между увреденото зрение и театъра, първата стъпка ще бъде да се съсредоточим върху съществуващия опит във всяка партньорска организация, която ще трябва да предостави обяснителен документ под формата на доклад.
Проучването ще направи още крачка напред като събере емпирични доказателства за значението на театралното изкуство за целите на развиването на самоосъзнатост и самопознание сред хората с нарушено зрение. Проучването ще бъде реализирано от всички партньори с изключение на Inforef. Всички национални доклади ще бъдат събрани и интегрирани в един общ сравнителен транснационален доклад.
Въз основа на тези доклади ще бъдат описани добри практики (емпирични доказателства), които ще бъдат резюмирани и представени онлайн на сайта на проекта.


Използването на театър при зрителни увреждания от научна гледна точка

Тази дейност се занимава с подбора на експерти, работещи по различни аспекти от темата на зрителните нарушения: психолози, тифлопедагози (експерти / обучители, специализирани в сферата на зрителните увреждания) + експерти по театрални техники. Партньорите ще трябва да идентифицират необходимите експерти. Заложено е изискване във всяка категория да има поне по двама експерти от поне две различни страни партньори по проекта.
Резултатът от тази дейност ще бъде доклад, изграден от трите категории експерти, анализиращ добрите практики представени в резултат от предишните дейности. Допълнителни материали може да бъдат изготвени от отделните специалисти, за да се използват като научни стълбове в учебната програма на VISION.


Разработване и пилотно тестване на учебната програма

Тази дейност се отнася до реалното създаване на учебната програма като стурктура и методология, стартираща от докладите, разработени в рамките на предходните дейности. Структурата на програмата ще бъде разработена като синергия на усилията на включените експерти от партньорските организации – експерти със специфична експертиза (психолози, тифлопедагози), експерти в сферата на театралното изкуство, експерти в сферата на зрителните увреждания. Пилотната програма ще бъде изработена и тествана (в рамките на една седмица – 5 работни дни) в Палермо, Италия от Music Arte and I Bohemiens с 10 деца с нарушено зрение в базата на Teatro Finocchiaro. Тестването на пилотната програма ще се реализира на сцената.
Обучители от всички партньорски организации, които не са част от екипа по проекта, ще се включат в пилотното тестване.
Опитът от уъркшопа ще бъде записан на видео от организаторите и от Inforef и след това записите ще бъдат редактирани от експертите от Inforef. Крайната версия ще бъде публикувана на сайта на проекта и в неговия Youtube канал.
След като методът е бил мониториран и тестван, всички дейности и тяхното значение ще бъдат описани в програма за изпълнение на сцена (включително музика, звуци от улицата, звуци от природата, допир) и взаимодействие между режисьора и децата. Този документ ще бъде организиран и разработен под формата на ръководство за обучителя. Този резултат ще бъде финализиран след уъркшопите в следващата дейност, а именно практическото приложение в европейско измерение, при което методът ще бъде споделен с партньорите и с асоциирани организации (театри, училища и институции), за да бъде разпространен и тестван в различни реалности и страни.
Методът ще бъде тестван с група деца с нарушено зрение – 20 от България, 10 от Люксембург, поне 10 от Италия и 5 от Уелс – в рамките на едномесечен уъркшоп, който ще се провежда в дните от петък до неделя в продължение на 3 часа на ден, като ще включи заключителна седмица в Палермо. Планирането на уъркшопа логично ще съвпадне с ваканционно време, така че децата да могат да пътуват и да се насладят на международната част от уъркшопа в Палермо.

 

Разработване на видео документации / уроци

Това ще бъде база с голям брой видео записи, представящи моменти от пилотното тестване, уъркшопите и събитията, видео-уроци, които ще бъдат редактирани и субтитрирани от INFOREF. Преводите на текстовете във видео материалите ще бъдат предоставени от партньорите. Участващите експерти във фазата на изпълнението ще трябва да записват видео уроци с обяснения по конкретни теми, свързани с учебната програма, във връзка с които разполагат с експертни знания и опит.
Видео колекцията ще включва:

  • редактирано видео със субтитри от пилотното тестване в Палермо;
  • редактирани видеа със субтитри от уъркшопите в участващите региони;
  • видео уроци с инструкции от участващите експерти в проекта;
  • видеа от проведените флашмоб в партньорските региони;
  • промоционното видео с „белите” усмивки, представящо щастливите лица на групата на VISION.

Всички видео материали ще бъдат на разположение на медиите, за излъчване. Те ще бъдат публикувани на сайта на проекта, на страницата във facebook и в youtube канала.


Организирани конференции във всеки партньорски регион с цел представяне на програмата

Ще бъдат организирани пет еднодневни конференции в Палермо, София, Велико Търново, Люксембург и Кардиф на една и съща дата. Всеки партньор домакин ще отговаря за включването на представители на властите, асоциации на родители на деца с нарушено зрение, театри, културни организации, хора вземащи решения и прочие.


Кратки съвместни обучителни събития за екипа “Обучение за обучители”

По време на пилотното тестване, което ще се проведе в Палермо, ще се организира и обучение за членове на екипите по време на практическите дейности и работа с децата, брейнсторминг и дискусии.


Краткосрочен обмен на групи ученици

Последната седмица на международния уъркшоп, която ще събере децата в Палермо и ще бъде завършек на дейността по приложение на подхода на европейско ниво – едно съвместно многосетивно обучително действие.

workshop    workshop    workshop